رمز های gta v در ps4。 رمز های بازی GTA V برای پلی استیشن

PS4 — Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle — Spawn Trashmaster Xbox One — B, RB, B, RB, Left 2 , RB, LB, B, Right. - Xbox One — B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB. PS4 — R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right. PS4 — Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 — Spawn Stunt Plane Xbox One — B, Right, LB, LT, Left, RB, LB 2 , Left 2 , A, Y. Xbox One — RB 2 , B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left. PS4 — R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 — Spawn Duster Xbox One — Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB. PS4 — Right, Left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2 — Explosive ammo rounds Xbox One — Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right 2 , LB 3 for Explosive Ammo Rounds. - Xbox One — RB 2 , B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right. PS4 — Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle - Xbox One — B, RB, B, RB, Left 2 , RB, LB, B, Right. PS4 — R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 — Spawn Duster Xbox One — Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB. PS4 — Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1. PS4 — Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X - Xbox One — RB, B, RT, Right, LB, LT, A 2 , X, RB. PS4 — R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 - Xbox One — Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB. - Xbox One — B, LB, Y, RT, A, X, B, Right, X, LB, LB, LB. PS4 — Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X — Spawn Comet Xbox One — RB, B, RT, Right, LB, LT, A 2 , X, RB. XBOX: Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, Rb, Rt. PS4 — R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left. PS4 — Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X — Spawn Comet Xbox One — RB, B, RT, Right, LB, LT, A 2 , X, RB. PS4 — R1, Circle, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 - Xbox One — Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB. PS4 — R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2 — Spawn Sanchez Xbox One — B, A, LB, B 2 , LB, B, RB, RT, LT, LB 2 to spawn a Sanchez. PS4 — R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2 — Spawn Sanchez Xbox One — B, A, LB, B 2 , LB, B, RB, RT, LT, LB 2 to spawn a Sanchez. PS4 — Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle - Xbox One — B, RB, B, RB, Left 2 , RB, LB, B, Right. PS4 — Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 — Spawn Rapid GT Xbox One — RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT. PS4 — Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle - Xbox One — B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A. PS4 — Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 - Xbox One — RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT. PS4 — Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right — Spawn BMX Xbox One — Left Left Right Right, Left, Right, X, B, Y, RB, R2 PS4 — Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2 — Spawn Limo Xbox One — RT, Right, LT, Left 2 , RB, LB, B, Right. - Xbox One — RB 2 , B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right. PS4 — Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 - Xbox One — B, Right, LB, LT, Left, RB, LB 2 , Left 2 , A, Y. PS4 — R1, R1, Circle, R2, Right, Left, Right, Left, Right, Left. PS4 — Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 — Spawn Rapid GT Xbox One — RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT. PS4 — Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 — Spawn Stunt Plane Xbox One — B, Right, LB, LT, Left, RB, LB 2 , Left 2 , A, Y. PS4 — Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle — Caddy Xbox One — B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A. PS4 — Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, Circle, L1, L1 - Xbox One — RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT. PS4 — Circle, X, L1, Circle, Circle, L1, Circle, R1, R2, L2, L1, L1 - Xbox One — B, Right, LB, LT, Left, RB, LB 2 , Left 2 , A, Y. PS4 — R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2 - Spawn Sanchez Xbox One — B, A, LB, B 2 , LB, B, RB, RT, LT, LB 2 to spawn a Sanchez. Xbox One — RB 2 , B, RT, Right, Left, Right, Left, Right, Left. PS4 — Circle, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle — Spawn Trashmaster Xbox One — B, RB, B, RB, Left 2 , RB, LB, B, Right. PS4 — Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right — Spawn BMX Xbox One — Left Left Right Right, Left, Right, X, B, Y, RB, R2 PS4 — Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2 — Spawn Limo Xbox One — RT, Right, LT, Left 2 , RB, LB, B, Right. PS4 — Right, Left, X, Triangle, R1, Circle, Circle, Circle, L2 — Explosive ammo rounds Xbox One — Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right 2 , LB 3 for Explosive Ammo Rounds. PS4 — R2, L1, Circle, Right, L1, R1, Right, Left, Circle, R2 - Spawn Sanchez Xbox One — B, A, LB, B 2 , LB, B, RB, RT, LT, LB 2 to spawn a Sanchez. PS4 — Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right - Xbox One — Left Left Right Right, Left, Right, X, B, Y, RB, R2 PS4 — Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2 - Xbox One — RT, Right, LT, Left 2 , RB, LB, B, Right. PS4 — R1, R1, Circle, R2, Left, Right, Left, Right, Left, Right. XBOX: Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, Rb, Rt. PS4 — Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right - Xbox One — Left Left Right Right, Left, Right, X, B, Y, RB, R2 PS4 — Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, Circle, Triangle, R1, R2 - Xbox One — RT, Right, LT, Left 2 , RB, LB, B, Right. PS4 — Triangle, R2, Left, L1, X, Right, Triangle, Down, Square, L1, L1, L1. PS4 — Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle - Xbox One — B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A. PS4 — Circle, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, Circle, X - Xbox One — RB, B, RT, Right, LB, LT, A 2 , X, RB. PS4 — Circle, Circle, L1, Circle, Circle, Circle, L1, L2, R1, Triangle, Circle, Triangle — Caddy Xbox One — B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A.。

42
。 。 。 。 。
75
27